Fox Architects / U. Dayton, Emerson/The Helix Innovation Center, Dayton, Ohio